Mít kvalitní strategii udržitelnosti je pro současnou firmu velmi důležité. Součástí této strategie by měly být konkrétní environmentální, sociální a správní kritéria ( v angličtině je zkratka ESG), která dokáží, že se firma chová společensky odpovědně. Tyto kritéria poté používají investoři, zaměstnanci i regulátoři pro hodnocení dané společnosti. Strategie udržitelnosti, neboli ESG strategie je koncept, který společnosti používají k internímu vymezení těchto aktivit a k jejich propagaci navenek.

Pokud jste na začátku své cesty za udržitelností, může vám naplnění těchto kritérií připadat složité – ostatně, udržitelnost je široké téma a neustále se vyvíjí. Existuje však několik faktorů, na které byste se měli při tvorbě strategie udržitelnosti zaměřit, bez ohledu na to, o jakou společnost a v jakém oboru jde.

Co je to udržitelnost?

Udržitelnost znamená nejen dopad na životní prostředí, kde důležitou roli hraje především výpočet uhlíkové stopy společnosti, ale také sociální a ekonomické dopady organizace na své okolí. Pod těmito oblastmi se skrývají mnohé konkrétní faktory jako například bezpečnost zaměstnanců, rozmanitost zastoupení ve firmě, protikorupční chování a etický marketing a jiné.

Prvním krokem při tvorbě strategie udržitelnosti je zmapování činností vaší společnosti a jejích dopadů na stakeholdery, zaměstnance, životní prostředí a společnost. Skrze komplexní analýzu a odhalení pozitivních či negativních dopadů dané společnosti poté můžete prioritizovat ty dopady (faktory), které jsou nejvýznamnější a skýtají největší potenciál na zlepšení.

Buďte transparentní!

Transparentnost a naprostá otevřenost v tom, jak vaše společnost řeší otázky udržitelnosti, spolu s konkrétními kroky a zveřejněnými výsledky vytvářejí důvěryhodnost a ukazují, že vaše firma bere udržitelnost vážně. Důležitým faktorem je také odvaha otevřeně hovořit o potížích, které se zaváděním udržitelné strategie máte, a o tom či jak tyto výzvy řešíte. Mnoho firem následně tyto roční bilance úspěchů a neúspěchů zveřejňují skrze nefinanční zprávy o udržitelnosti tak, aby k nim měli přístup všichni ti, kteří mají o podnik zájem – investoři, státní instituce i zákazníci.